Objectius

Objectius

L’objectiu principal d’aquest projecte és desenvolupar una interfície cerebral no invasiva basada en senyals EEG evocats, que permeta a una persona amb dany cerebral i/o medul·lar sever expressar les seues necessitats bàsiques. Per a això es dissenyarà una interfície que presente a l’usuari certs símbols que representen necessitats bàsiques (fam, set, dolor, etc.), estats emocionals (felicitat, tristesa, enuig, etc.) i frases elementals (sí, no, m’agrada, gràcies, etc.). D’aquesta forma, l’usuari haurà de fixar-se únicament en el símbol que represente allò que vulga expressar i el sistema serà capaç de detectar-ho. Finalment, l’opció seleccionada per l’usuari serà mostrada en la pantalla i per mitjans sonors mitjançant un altaveu, de manera que les persones del seu entorn coneixeran les seues necessitats.

Cal ressaltar que, encara que s’han implementat interfícies cerebrals no invasives basades en potencials evocats per a diferents aplicacions, la major part d’aquestes interfícies no han sigut desenvolupades per a pacients afectats de dany cerebral i/o medul·lar sever. En aquests casos, les característiques de cada pacient (zona cerebral danyada, utilització d’un equip de respiració que afecte a la qualitat dels senyals EEG registrades, problemes per a fixar l’atenció…) fan necessari que, per a cada cas, s’haja de particularitzar el procediment de registre, processament i classificació dels senyals EEG.

Objectius específics

Per a aconseguir l’objectiu general del projecte és necessari aconseguir els següents objectius específics:

  • Desenvolupar el sistema d’adquisició de senyals EEG. Aquest sistema serà l’encarregat d’obtenir, mitjançant elèctrodes col·locats sobre el cuir cabellut, els senyals EEG. S’haurà d’establir la configuració d’elèctrodes a utilitzar (nombre d’elèctrodes i localització) de manera que siga possible la detecció dels potencials evocats. Així mateix s’haurà de determinar els tipus de potencials evocats a emprar.
  • Processar i classificar els senyals EEG de manera que siga possible detectar quan un estímul ha sigut atès o no. Per a això, s’haurà de desenvolupar un algoritme que extraga les principals característiques dels senyals EEG, així com un classificador que determine si l’estímul ha sigut atès o no en funció del vector de característiques dels senyals EEG.
  • Desenvolupar una interfície visual que mostre, mitjançant icones, les diferents necessitats bàsiques, estats emocionals i frases elementals. Per al disseny de la interfície visual es tindran en compte les necessitats plantejades tant per les persones amb dany cerebral i/o medul·lar sever com pels seus familiars. La interfície generarà els estímuls visuals necessaris determinant l’opció seleccionada per la persona.
  • Avaluar el sistema per persones amb dany cerebral i/o medul·lar sever.
28 de gener 2013